Mağaza Sözleşmesi
Menu
Sepet

Mağaza Sözleşmesi

                                           SATICI ÜYELİK VE İLAN SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR                                                                                                                                                                             İşbu satıcı üyelik ve ilan sözleşmesi “Sözleşme” Süleymaniye Mah. Siyavuşpaşa Sk. Kurtel İş Merkezi No:14/101 Fatih/İstanbul adresinde bulunan MAS GROUP İLETİŞİM HİZMETLERİ MASAL PERİSİ NURHAN ÖZDEMİR ile                                                       ____________________________________________________________adresinde bulunan  ___________________________________________________"Satıcı" arasında akdedilmiştir.

XX ve Satıcı işbu Sözleşme’de tek başına "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2.TANIMLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Websitesi: Mülkiyeti MAS GROUP İLETİŞİM HİZMETLERİ MASAL PERİSİ NURHAN ÖZDEMİR’e ait olan işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.ozelgun.com.tr alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.  

 MAS GROUP: MAS GROUP İLETİŞİM HİZMETLERİ MASAL PERİSİ NURHAN ÖZDEMİR

 Satıcı: MAS GROUP ile yaptığı işbu sözleşme kapsamında hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişilerdir.

Alıcı: Satıcı tarafından www.ozelgun.com.tr üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan üyedir.                                                                                         

Kullanıcı: www.ozelgun.com.tr erişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.   

Hizmet: Satıcıların işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri amacıyla www.ozelgun.com.tr tarafından Websitesi’nde sunulan ilan, yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.                                                                                                                                                                         

Sanal Mağaza: wwww.ozelgun.com.tr üzerinde MAS GROUP’un prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcı’lara tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar’ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

 Üye sayfası: Satıcı’nın, www.ozelgun.com.tr üzerinden sunulan uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği; kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış, işlem detaylarını takip edebildiği, Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sayfayı ifade eder.                             

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI                                                                                                            

3.1. İşbu sözleşmenin konusu, Web Sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup MAS GROUP tarafından Satıcı’ya sunulan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir.

3.2. MAS GROUP 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır, Websitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir. MAS GROUP, Websitesinde alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu, mobil uygulamalarını ve mobil websitesini işletmekte; tedarikçiler, aracılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kullanıcılar arasında, sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. Taraflar arasındaki işbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, Taraflar veya onların külli veya cüz’i halefleri arasında bir acentelik, bayilik, distribütörlük, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.                                                 

3.3. İşbu sözleşmenin ekleri ve Websitesinde yapılan satış hizmetlerinin kullanılmasına ilişkin açıklamalar, sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Sözleşme ve ekleri, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatları ilga etmektedir.                                                                                                                                        

4. SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ                                                                                                  

4.1. Satıcı, işbu Sözleşmeyi kabul etmekle; sözleşme ve eklerinde bulunan tüm hüküm ve koşulların sözleşmenin esaslı unsurlarından olduğunu ve bunları okuduğunu, anladığını onayladığını kabul eder. Bu hüküm ve kurallara ek olarak MAS GROUP tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklamalara, ahlak kurallarına ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun faaliyet gösterdiğini ve göstereceğini kabul ve taahhüt eder.

4.2. Satıcı, “satıcı” statüsünü kazanabilmek için, EK-1 “Sanal Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi”nde yer alan belgeleri, tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem MAS GROUP nezdinde Satıcı’yı temsilen yapılmış kabul edilecektir.                                                                                 

4.3. Başvurusu kabul edilen Satıcı; Websitesi’nde üyelik formunu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat satıcı sorumlu olacaktır.                      

4.4. Satıcı, tüzel kişiliğine ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15(on beş) gün içinde, MAS GROUP’a bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.       

4.5. Satıcı, www.ozelgun.com.tr’ye üye olduğu sırada Websitesi’nde ilan edilen kurallara göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Üye Sayfası’na ve Sanal Mağaza’sına erişecektir. Satıcı’nın, üye sayfasına girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu nedenle kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Kullanıcı’ların, MAS GROUP’un, üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan satıcı sorumludur.

4.6. Satıcı, www.ozelgun.com.tr markası başta olmak üzere MASGROUP’un ve iştiraklerinin sahip olduğu marka ve sair fikri ve sınai mülkiyete konu ürünleri ile veya ticaret unvanlarını Satıcı veya Sanal Mağaza ismi olarak veya üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları dahil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edecek şekilde kullanamaz.

4.7. Satıcının, Websitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Satıcının www.ozelgun.com.tr üzerinde, işbu sözleşme hükümlerine, eklerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı MAS GROUP doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.8. MAS GROUP Websitesine “Satıcı” tarafından iletilen veya yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından, hukuka aykırılık yaratmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

4.9. Satıcı, Websitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik tüm görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur.

4.10. Satıcı, Websitesi dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin; doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin www.ozelgun.com.tr üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.11. Satıcı, kendisiyle Websitesi üzerinden iletişime geçen Alıcılar’ı Websitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. Satıcı, hiçbir surette MAS GROUP’un kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır.

4.12. Satıcı’ların işbu sözleşmedeki faaliyetleri kapsamında Websitesi’ni kullanmasına izin verilmektedir. Bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden kullanıcılara ait bilgileri, resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen , derlenemeyeceğini ,çoğaltmayacağını,  kopyalanması, işlemeyeceğini,  bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, rıza gösterilmemektedir. Bu eylemler ile veya başka yollarla MAS GROUP ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; MAS GROUP’un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.13. Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, aktarılmasını, erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak hususunda sorumludur. Satıcı, Websitesi’ni kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. 

4.14. Satıcı, Websitesi’ne kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir.                                                                                        Satıcı Websitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve MAS GROUP’a karşı sorumludur.

4.16. Satıcı, Websitesine yüklediği ilanların içeriği, reklam ve tanıtım için hazırlanan ekran görüntüleri ve her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına (örneğin, Sanal Mağazası’nın www.ozelgun.com.tr sitesinin reklamında ve dijital pazarlama faaliyetlerinde anlık olarak görünmesi) yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bedelsiz olarak MAS GROUP’a tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.

4.17. Satıcı, MAS GROUP aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde MAS GROUP’un kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Satıcı tarafından, talep edilen süre içinde MAS GROUP’a temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza Satıcı’ya yansıtılacaktır. Ayrıca, bu tutarlar, Satıcı’ya ait tüm mağazalardan, bakiyelerden tahsil edilebilecektir.

5. MAS GROUP’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ    

5.1. MAS GROUP işbu Sözleşme’de bahsi geçen hizmetleri; hizmetlerin sunumuyla ilgili Websitesi yer alan açıklamalar ve Sözleşme’de belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir.

5.2. MAS GROUP, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Aracı Hizmet Sağlayıcı niteliğine sahiptir. Bu sebeple MAS GROUP’un, Satıcı tarafından Websitesi’nde yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. MAS GROUP, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar ve yorumlar da dâhil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir.                    

5.3. MAS GROUP’un üyelik işlemi öncesinde, esnasında ve üyelik boyunca temin edilen kişisel bilgilerin güvenliği, işlenmesi, aktarılması, yok edilmesine ilişkin hususlar Kişisel Verilerin Korunması Politikasında açıklanmaktır.                                                                                              Ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. Sözleşme ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da edilen ad-soyad/ticari unvan, telefon numarası, e-posta adresi, adres, işletme türü gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî değerlendirmelerin yapılması yamacıyla veya gerektiğinde satıcı ile temas kurmak, süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, işbirliği içinde olduğu firmalara aktarabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

Bu anlamda Satıcı, kendine ait bilgilerin MAS GROUP tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza gösterecektir.

6.MALİ HUSUSLAR                                                                                                                                           

6.1. Satıcı, işbu sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır. Satıcı elde ettiği ücretten MAS GROUP’a komisyon ödeyecektir.                                                                                                                                   Taraflar arasında uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları, ödeme vadeleri, ücret iadelerine ilişkin hususlar ve sair mali şartlar EK-3’te yer alan Finansal ve Özel Çalışma Şartları’nda belirlendiği şekilde uygulanacaktır.     

6.2. MAS GROUP’a Satıcı aleyhine düzenlenmiş herhangi bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan haciz ihbarnamesi tebliğ edilmesi durumunda Satıcının Websitesi satışlarından elde ettiği kazanç hesabındaki bakiye, haciz ihbarnamesinin mevcut olması halinde belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere icra dairesine aktarılır.                                                                                                                                                 

6.3. MAS GROUP, Satıcı’ya ve/veya yetkilisine açılmış konusu, Websitesinde yürüttüğü faaliyetler ile alakalı soruşturmada hüküm kesinleşine kadar, Satıcı’ya haber vermeksizin Satıcının Websitesi satışlarından elde ettiği kazanç hesabındaki bakiyeyi bloke edebilir.

7. GİZLİLİK HÜKÜMLERİ                                                                                                                         

7.1. Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.

7.2. Taraflar, edindikleri Gizli Bilgileri gizli tutacak, diğer tarafın önceden yazılı onayını alması ve uygulanan kanunlar, yetkili makamların talebi, mahkeme emri tarafından gerekli kılınması hallerinde herhangi bir üçüncü tarafa iletebilecektir.                                                                    Tarafların birbirleriyle ve kullanıcılar ile arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcılar’ın yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uygulanan kanunlar, yetkili makamların talebi, mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halinde ilgili makamlara iletebilme hakkı saklıdır.

7.3. MAS GROUP’a ait isim, marka, logo, Websitesi’nin alan adı, yazılım, mobil uygulama, tasarım bunlara ilişkin olarak MAS GROUP tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile MAS GROUP’un mülkiyetindedir. Satıcı, MAS GROUP’un mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını MAS GROUP’un izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Satıcı Websitesinin bütünü veya bir kısmını başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER                                                                                      

8.1. MAS GROUP, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Üye Sayfası’nda yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Üye Sayfası’nda yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girer, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalır, hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam eder. İşbu Sözleşme, Satıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.                                                                 

 8.2. MAS GROUP Sözleşme’nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu sözleşme değişikliklerini satıcıya bildirmekle yükümlü değildir. MAS GROUP tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı işbu değişikleri Websitesi’nden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.                                                                                                                         

8.3. Satıcı, herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin MAS GROUP’un Websitesi üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen ürünlerle ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen alıcı taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.                                                                                                        

8.4. Taraflar, Sözleşme kurulurken bildirdikleri e-posta adresleri üzerinden elektronik ileti ile veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Tarafların bildirmiş olduğu adres ve/veya e-posta adreslerinin değişmesi durumunda, değişikliğin yazılı olarak derhal diğer tarafa bildirilmediği takdirde son adres ve/veya e-posta adreslerine yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

9. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT   

 9.1. İşbu Sözleşme, tarafların ıslak imzalı olarak onaylaması ve MAS GROUP’nin ilgili birimine teslimi yürürlüğe girecek olup yürürlük tarihinden itibaren __________ geçerlidir.

9.2. Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, sözleşme kurulurken bildirdikleri e-posta ve adrese iadeli taahhütlü posta ile yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu sözleşmeyi her zaman feshedebilir.                                  Sözleşme ve EK-4’ünde Satış ve İlan Koşulların ihlali durumunda MAS GROUP’un tazminat hakkı saklıdır.

9.3. Taraflar işbu Sözleşme ve EK-4’ünde Satış ve İlan Koşulların yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde MAS GROUP’un Sözleşme’yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında MAS GROUP’un Sözleşme’yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde Hizmetler’i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlarda Satıcı’nın, Alıcı’lara karşı her türlü sorumluluğu devam edecektir.

9.4.Satıcı, işbu Sözleşme ve EK’lerinde yer alan hükümlerden birini ihlal etmesi veya Websitesi’nde ilan edilen satış kurallarına uymaması sebebiyle MAS GROUP’un Sözleşme’yi fesih hakkı saklı kalmak üzere doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini, herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür.

9.5. Sözleşme’nin MAS GROUP tarafından feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar tarafına sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca tarafların ilişkisini etkileyecek; satıcının Sanal Mağaza’sı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak alıcılara karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.

9.6. Taraflar’dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

10. MÜCBİR SEBEP                                                                                                                                         10.1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket, Taraflar’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar Mücbir Sebeptir. Taraflar’dan herhangi birinin, bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, mücbir sebepten Etkilenen Taraf, diğer Taraf’a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep’i, bununla ilgili tüm detayları, delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf, Mücbir Sebep’in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.

10.2. Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmez. İfa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.

11. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ                                                                 11.1. İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.                       İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

12. MUHTELİF HÜKÜMLER                                                                                                                                 12.1. Delil sözleşmesi: Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile MAS GROUP’un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

12.2. Bölünebilirlik: İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

12.3. Sözleşme’nin Devri: Satıcı, MAS GROUP’un önceden yazılı onayını almaksızın Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir. MAS GROUP, Satıcı’lara yazılı bildirim yapma suretiyle Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edebilir.

12.4. Tadil ve Feragat. Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

12(on iki) madde ve 4 (dört) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflar’ca her bir hükmü okunarak, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

 

EKLER:

EK-1: Sanal Mağaza Açılış Gerekli Belge Listesi

EK-2: Yasaklı Ürünler Listesi

EK-3: Finansal ve Özel Çalışma Şartları

EK-4: Satış ve İlan Koşulları

 

 

MAS GROUP İLETİŞİM HİZMETLERİ                                           SATICI ÜYE:

MASAL PERİSİ Nurhan ÖZDEMİR

Süleymaniye Mah. Siyavuşpaşa Sk. Kurtel İş Merkezi

No:14/101 Fatih/İSTANBUL

 

 EK-1 Sanal Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belgeler

MAS GROUP sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisine sahip olacaktır.

Sermaye şirketi iseniz:                                                                                                                                                                 1. Vergi levhası fotokopisi                                                                                                                                                    2 . Ticaret sicil gazeteleri fotokopisi                                                                                                                              3. İmza sirküleri fotokopisi                                                                                                                                                  4. Faaliyet belgesinin 

Şahıs şirketi iseniz:                                                                                                                                                                1. Nüfus cüzdanı fotokopisi                                                                                                                                                 2. Faaliyet belgesinin                                                                                                                                                                  3. İmza sirküleri fotokopisi                                                                                                                                                                        4. Vergi levhası fotokopisi